Modelreglement voor de PVT

 

I Begripsbepalingen

 

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

ondernemer:             ………….

onderneming:           ………..

wet:                          de Wet op de ondernemingsraden

bedrijfscommissie:   de bedrijfscommissie voor:………

 

 

II Samenstelling en zittingsduur

 

Artikel 2

1.       De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit 3 leden.

2.       De personeelsvertegenwoordiging kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

3.       De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de personeelsvertegenwoordiging in rechte.

 

Artikel 3

1.       De leden van de personeelsvertegenwoordiging treden om de 3 jaar tegelijk af.

2.       De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

 

 

III Organisatie verkiezingen en kandidaatstelling

 

Artikel 4

De organisatie van de verkiezing van de leden van de personeels-vertegenwoordiging berust bij de personeelsvertegenwoordiging, die zich kan laten bijstaan door in de onderneming werkzame personen.

 

Artikel 5

Kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de personeelsvertegenwoordiging zijn alle in de onderneming werkzame personen.

 

 

Artikel 6

Uiterlijk 2 weken voor de afloop van de zittingsperiode van de perso-neelsvertegenwoording vindt de verkiezing plaats voor de nieuwe perso-neelsvertegenwoordiging. De verkiezingsdatum wordt vastgesteld in overleg met de ondernemer.

 

Artikel 7

1.       Vanaf 6 weken tot 2 weken voor de verkiezingsdatum kan iedere in de onderneming werkzame persoon zich kandidaat stellen voor de  verkiezing tot lid van de personeelsvertegenwoordiging door plaatsing van zijn/haar naam en handtekening op de kandidaten-lijst in tegenwoordigheid van de secretaris van de personeelsvertegenwoordiging.

2.       Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum maakt de secretaris van de personeelsvertegenwoordiging de kandidatenlijst openbaar.

3.       Indien er niet meer dan 3 kandidaten zijn gesteld, vindt geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

 

 

IV Verkiezingsprocedure

 

Artikel 8

1.       De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming.

2.       Door de personeelsvertegenwoordiging wordt op de verkiezingsdatum aan iedere in de onderneming werkzame persoon een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt waarop de kandidaten staan vermeld in alfabetische volgorde. Dadelijk na invulling doet de kiezer het stembiljet in een daartoe bestemde bus.

3.       Iedere kiezer kan voor ten hoogste twee andere in de onderneming werkzame personen een stembiljet invullen, mits hij daartoe door deze personen schriftelijk is gemachtigd.

 

Artikel 9

Iedere kiezer brengt 3 stemmen uit, met dien verstande dat hij/zij op ieder kandidaat slechts één stem kan uitbrengen.

 

Artikel 10

1.       Na het einde van de stemming stelt de personeelsvereniging het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.

2.       Ongeldig zijn stembiljetten:

a.  die niet door de personeelsvertegenwoordiging zijn gewaarmerkt,

b.  waaruit niet duidelijk de keuze van de kiezer blijkt,

c.  waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht.

 

Artikel 11

1.       Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er kandidaten zijn met een gelijk aantal stemmen, beslist het lot.

2.       De uitslag van de verkiezing wordt door de personeelsvertegenwoordiging vastgesteld en bekend gemaakt aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer.

 

V Tussentijdse vacature

 

Artikel 12

1.       Bij een tussentijdse vacature in de personeelsvertegenwoordiging wijst de personeelsvertegenwoordiging tot opvolger van het afgetreden lid de kandidaat aan die bij de laatst gehouden verkiezing na de gekozen kandidaten de meeste stemmen kreeg. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.

2.       Als er geen opvolger is als bedoeld in het eerste lid, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing.

 

 

VI Bezwaarregeling

 

Artikel 13

1.       Tegen een besluit van de personeelsvertegenwoordiging met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen, de kandidaatstelling, de verkiezingsprocedure en de vervulling van tussentijdse vacatures, kan iedere in de onderneming werkzame persoon alsmede de ondernemer binnen een week na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

2.       De personeelsvertegenwoordiging beslist onverwijld op dit bezwaar en treft daarbij zo nodig de noodzakelijke voorzieningen.

 

 

VII Werkwijze en secretariaat

 

Artikel 14

1.       De personeelsvertegenwoordiging komt bijeen op gemotiveerd verzoek van de voorzitter of van twee leden.

2.       De personeelsvertegenwoordiging benoemt een secretaris, die belast is met het opmaken van de agenda, de verslaglegging van de vergadering en overige secretariële taken.

3.       Een vergadering van de personeelsvertegenwoordiging kan slechts plaatsvinden als tenminste twee leden aanwezig zijn.

4.       De personeelsvertegenwoordiging beslist bij meerderheid van stemmen. Als bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

5.       Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld door de personeelsvertegenwoordiging, maakt de secretaris dit verslag of een samenvatting daarvan bekend aan de in de onderneming werkzame personen alsmede aan de ondernemer.

 

 

 

VIII Wijziging van het reglement

 

Artikel 15

1.       Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij meerderheidsbesluit van de voltallige personeelsvertegenwoording.

2.       Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, geeft de personeelsvertegenwoordiging de ondernemer de gelegenheid daarover zijn mening kenbaar te maken.

3.       Het gewijzigde reglement wordt door de personeelsvertegenwoordiging bekend gemaakt aan de in de onderenming werkzame personen alsmede aan de ondernemer.