Verschil PVT – OR

https://www.facebook.com/Consultaat-208463612654986/?eid=ARDJZ8PAWWpQW6jyp1i_EpZaq0Qaio28xWfr8KPXOSrAQpRxZEjBM7zI_6XmnwjR3o1YedZdgJgLVivD

PVT

 OR

In een onderneming met tussen de 10 en 50 werknemers

In een onderneming met 50 of meer werknemers

Verplichte instelling als meerderheid werknemers dit wil

Verplichte instelling

Ten minste 3 leden

Tenminste 5 leden

Minimaal twee maal per jaar overleg met de bestuurder

Geen minimum geregeld

Adviesrecht over alle voorgenomen besluiten die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van tenminste een kwart van de werknemers.

Er is geen beroep tegen het besluit van de ondernemer mogelijk.

Er is geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt

Adviesrecht over incidentele bedrijfseconomische, financiele en organisatorische veranderingen zoals opgesomd in artikel 25 lid 1 WOR.
Criterium van kwart van de werknemers ontbreek. 
De ondernemer is verplicht het besluit een maand op te schorten indien het afwijkt van het advies van de OR (en als de OR hem niet ontslaat van deze opschortingsverplichting)
De OR kan beroep tegen het besluit aantekenen bij de ondernemingskamer

Instemmingsrecht: vaststelling, wijziging of intrekking van een: 
werktijden regeling; arbeidsomstandigheden regeling; ziekteverzuim regeling

Instemmingsrecht: vaststelling, wijziging of intrekking van een aantal regelingen zoals omschreven in artikel 27 lid 1 van de WOR

Initiatiefrecht: ontbreekt

Initiatiefrecht: het recht om voorstellen bij de bestuurder in te dienen waarop hij verplicht is schriftelijk te reageren zoals omschreven in artikel 23 lid 2 en 3van de WOR

Informatierecht: desgevraagd alle informatie die voor vervulling van de taak van de PVT redelijkerwijs noodzakelijk is. 
De taak van de PVT is beperkt tot advies en instemmingsplichtige onderwerpen.
De ondernemer is niet verplicht informatie te geven over instemmingsplichtige of adviesplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft.
De ondernemer is niet verplicht de informatie schriftelijk te geven.

Informatierecht: desgevraagd alle informatie die voor vervulling van de taak van de OR redelijkerwijs noodzakelijk is. 
De taak van de OR omvat alle advies en instemmingsplichtige onderwerpen alsmede de speciale aandachtsgebieden die omschreven zijn in artikel 28 van de WOR.
De ondernemer is verplicht tijdig informatie te geven over instemmingsplichtige of adviesplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft (artikel 24 lid 1 WOR).
Desgevraagd schriftelijk.

Faciliteiten: de PVT heeft geen wettelijk geregeld minimum aantal uren voor vervulling van zijn taak.

De PVT kan alleen commissies instellen en deskundigen raadplegen met toestemming van de ondernemer.

Faciliteiten: de OR heeft een wettelijk minimum aantal uren van 60 voor vervulling van zijn taak.

De OR heeft het recht om commissie in te stellen en deskundigen te raadplegen en stelt de ondernemer daarvan op de hoogte (de ondernemer heeft recht van bezwaar).